logo

Predlog Statuta Udruženja Linuks korisnika Kraljevo


U skladu sa odredbama članova 78. i 12. Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«, broj 51/09), na skupštini udruženja održanoj dana 2014. godine, u prostorijama LUGoKV-a, usvojen je novi


Predlog STATUTA


UDRUŽENJA „Linuks korisnika Kraljevo“


Oblast ostvarivanja ciljeva


Član 1.


Udruženje „Linuks korisnika Kraljeva “ (dalje u tekstu: Udruženje) je nevladino i neprofitno
udruženje, osnovano na neodređeno vreme, radi ostvarivanja ciljeva u oblas ti širenja informatičke kulture,
slobodnog softvera i informacionih tehnologija.


Ciljevi Udruženja


Član 2.


Ciljevi Udruženja su: širenje, unapređivanje, popularizacija i edukacija građana, a naročito mladih u
oblasti informatičke kulture, slobodnog softvera i informacionih tehnologija.


Član 3.


Udruženje ostvaruje svoje ciljeve sledećim delovanjem:
• razvoj i promovisanje slobodnih i otvorenih računarskih sistema (engleski:
Free/Open Source Software), sa posebnim naglaskom na GNU/Linux;
• prezentovanje primenjivosti slobodnih i otvorenih računarskih sistema kroz
organizovanje seminara, predavanja i radionica;
• podučavanje članova i drugih zainteresovanih strana radi usavršavanja znanja
organizovanjem seminara, predavanja i radionica;
• podsticanje korišćenja slobodnih i otvorenih računarskih sistema i tehnologija;
• razvoj programskih aplikacija sa naglaskom na razvoj aplikacija slobodnog koda;
• upravljanje računarskim resursima čiji je Udruženje vlasnik ili korisnik;
• preduzimanje mera i stvaranje uslova za unapređivanje stručnog rada;
• popularizacija tehničke kulture i upotrebe legalnog softvera u oblasti informatike;
• saradnja sa drugim sličnim organizacijama u zemlji i inostranstvu, u skladu sa
zakonom.

Statut Udruženja Linuks korisnika Kraljeva


Naziv i sedište


Član 4.


Naziv udruženja na srpskom jeziku (ćirilica i latinica): Удружење Линукс Корисника
Краљева “ЛУГоКВ”, Udruženje Linux Korisnika Kraljeva “LUGoKV”.
Skraćeni naziv udruženja (ćirilica i latinica): ЛУГ Краљево, LUG Kraljevo, LUGoKV.
Naziv udruženja na engleskom jeziku: Linux Users Group of Kraljevo “LUGoKV”.
Skraćeni naziv udruženja na engleskom jeziku: LUG Kraljevo, LUGoKV.
Udruženje ima sedište u Kraljevu, [ulica i bro] (naziv sedišta).
Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.


Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva


Član 5.


Članovi mogu biti fizička lica iz zemlje ili inostranstva. Članovi Udruženja prihvataju
odredbe ovog Statuta i program rada Udruženja. Članom se smatra aktivni član Udruženja koji
svojim radom doprinosi ostvarivanju ciljeva i programskih zadataka Udruženja.


Udruženje čine:
• punopravni članovi;
• juniorski članovi;
• podupirući članovi;
• pridruženi članovi;
• počasni članovi.